پروانه سموئی

صفحه نخست /پروانه سموئی
پروانه سموئي
نام و نام خانوادگی پروانه سموئی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کاوشهای مدیریت بازرگانی 11(22) (1398) 101-128
2 بیمارستان 70 (1398) 19-32
3
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 72 (2019) 259–275
4 رشد فناوری 56 (1397) 49-55
5
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 3(1) (2018) 13-26
6 بررسیهای بازرگانی 16(88-89) (1397) 37-52
7
Journal of Industrial and Systems Engineering 11(2) (2018) 151-174
8 توسعه سازمانی پلیس 61(14) (1396) 145-188
9 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 28(3) (1396) 406-419
10
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 110 (2017) 229-230
11 مدیریت تولید و عملیات 8(1) (1396) 1-20
12 مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) 14(1) (1396) 63-76
13
International Journal of Engineering 30(3) (2017) 411-423
14
Journal of optimization in Industrial Engineering 9(20) (2016) 9-18
15
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Volume 40, Issues 7–8 (2016) 4323–4340
16
Journal of Industrial and Systems Engineering 9(1) (2016) 79-91
17
International Journal of Engineering 29(2) (2016) 211-221
18 مدیریت تولید و عملیات شماره 2 (پیاپی 11) (1394) 165-176
19
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Volume 132, Issue 2 (2015) 551-563
20
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Volume 65, Issue 9 (2013) 1363-1370
21 مدیریت زنجیره تأمین - دانشگاه امام حسین (ع) سال چهاردهم، شماره 38 (1391) 32-43
22 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات دوره 4، شماره 4(پیاپی 12) (1390) 139-151
23
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره 22 , شماره 4 (1390) 360-368
24
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS Volume 132, Issue 2 (2011) 258–270
25 مطالعات مدیریت صنعتی دوره 8 شماره 20 (1390) 195-214
26 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 21-2 (1389) 1-10