زهرا مریخ پور

صفحه نخست /زهرا مریخ پور
زهرا مريخ پور
نام و نام خانوادگی زهرا مریخ پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه طراحی شهری
تحصیلات فوق لیسانس / نقاشی و طراحی صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله ارگونومی سال 6، شمارة 2، تابستان 13 (1397) 12