محمد رحمانی

صفحه نخست /محمد رحمانی
محمد رحماني
نام و نام خانوادگی محمد رحمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مدیریت وحسابداری رزن / گروه مدیریت-رزن
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت تولید و عملیات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات مدیریت دولتی ایران 3 (1399) 133-154
2 مدیریت استاندارد و کیفیت – مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی دوره 8، پاییز - شماره پیاپی 29، پاییز 1397 (1397) صفحه 6-17
3
Management Science Letters Volume 7 Issue 4 (2016) 197-204