ابراهیم طالع فاضل

صفحه نخست /ابراهیم طالع فاضل
ابراهيم طالع فاضل
نام و نام خانوادگی ابراهیم طالع فاضل
شغل عضو قراردادی دانشگاه بوعلی سینا / .
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم زمین 109 (1397) 305-318
2 زمین شناسی اقتصادی 10 (1397) 587-616
3 زمین شناسی اقتصادی 10 (1397) 617-637
4 رسوب شناسی کاربردی 11 (1397) 65-81
5 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 23 (1397) 21-37
6 پترولوژی 32 (1396) 21-44
7 پژوهش های دانش زمین 8 (1396) 91-111
8 زمین شناسی اقتصادی 9 (1396) 1-23
9 زمین شناسی اقتصادی 1 (1396) 235-248
10 زمین شناسی اقتصادی 8 (1395) 431-455
11 رسوب شناسی کاربردی 7 (1395) 1-17
12 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 2 (1395) 81-104
13 علوم زمین 100 (1395) 155-164
14 زمین شناسی اقتصادی 8 (1395) 167-180
15 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 24 (1395) 635-646
16
MINERALOGY AND PETROLOGY 109 (2015) 115-141
17
journal of mineralogy and geochemistry 192 (2015) 39-57
18 علوم زمین 93 (1393) 105-118
19 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 11 (1393) 58-74
20
Geopersia 2 (2012) 67-90