یاسر محمدی

صفحه نخست /یاسر محمدی
ياسر محمدي
نام و نام خانوادگی یاسر محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم ترویج و آموزش کشاورزی 15 (2) (1398) 65-79
2 حفاظت زیست بوم گیاهان 7 (1398) 291-312
3
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26 (2019) 28146–28161
4 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11(48) (1398) 57-74
5 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26 (1) (1398) 103-116
6 اقتصاد فضا و توسعه روستایی 7 (26) (1397) 169-188
7 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (4) (1397) 719-734
8
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26(275) (2019) 6829–6838
9 تعاون و کشاورزی 7(27) (1397) 143-170
10 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49(3) (1397) 509-525
11 پژوهش های آبخیزداری 31(2) (1397) 27-40
12
Asian Journal of Water, Environment and Pollution 15 (2) (2018) 195-202
13
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 23 (1) (1397) 133-139
14 پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر 7:4 (28) (1397) 102-116
15 توسعه محلی (روستایی - شهری) Journal of Community Development 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17 (1396) 239-260
16 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 شماره 39 (1395) 16-27
17 جنگل ایران - انجمن جنگلبانی ایران 7(3) (1394) 341-362
18 مجله تحقیقات جنگل های زاگرس (1) 2 (1394) 19-39
19 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(1) (1393) 79-90