محمدعلی قاسمی ترکی

صفحه نخست /محمدعلی قاسمی ترکی
محمدعلي قاسمي تركي
نام و نام خانوادگی محمدعلی قاسمی ترکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم سیاسی
وبسایت
پست الکترونیک