صفورا ناهیدان لنبانی

صفحه نخست /صفورا ناهیدان لنبانی
نام و نام خانوادگی صفورا ناهیدان لنبانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / خاک شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 1231-1242
2 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 1095-1109
3 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 515-525
4 مهندسی زراعی 42 (1398) 99-114
5 APPLIED SOIL ECOLOGY 125 (2018) 250-256
6
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL 34 (2017) 895-902
7 مدیریت خاک و تولید پایدار 7 (1396) 83-97
8 مدیریت خاک و تولید پایدار 5 (1394) 129-143
9
Archives of Agronomy and Soil Science 61 (2015) 797-811