محسن بابائی

صفحه نخست /محسن بابائی
محسن بابائي
نام و نام خانوادگی محسن بابائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه حمل و نقل دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 61 (1398) 129-146
2 مهندسی حمل و نقل دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 43 (1398) 383-400
3
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 138 (2019) 1-15
4
Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management 9 (2019) 250-269
5
Research in Transportation Economics 70 (2018) 9-27
6
International Journal of Disaster Risk Reduction 27 (2018) 7-20
7
JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION 50 (2016) 1252–1271
8
Transportation Letters-The International Journal of Transportation Research 8 (2016) 229-240