حسن علم خواه

صفحه نخست /حسن علم خواه
حسن علم خواه
نام و نام خانوادگی حسن علم خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر - ایران، اصفهان - 15 تا 17 بهمن 1398
2 هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق - جمهوری اسلامی ایران، تهران - 27 تا 29 آبان 1398
3 نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 24 و 25 بهمن 1397
4 ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق - ایران، تهران - 30 مهر تا 02 آبان 1397
5 هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 24 و 25 بهمن 1396
6 هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 24 و 25 بهمن 1396
7 هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 24 و 25 بهمن 1396
8 هفدهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 12 تا 14 بهمن 1395
9 شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، تهران - 27 تا 29 بهمن 1394
10 شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، تهران - 27 تا 29 بهمن 1394
11 هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی - ایران، تهران - 27 و 28 آبان 1393
12 هفتمین همایش مشترک مواد و متالورژی - ایران، سمنان - 08 و 09 آبان 1392
13 هفتمین همایش مشترک مواد و متالورژی - ایران، سمنان - 08 و 09 آبان 1392
14 چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 16 و 17 مهر 1392
15 چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 16 و 17 مهر 1392
16 یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، تهران - 22 تا 24 مهر 1389
17 یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، تهران - 22 تا 24 مهر 1389
18 سومین همایش مشترک مواد و متالورژی - ایران، کرمان - 26 و 27 آبان 1388
19
دومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار - ایران، تهران - 23 و 24 آبان 1388
20 دهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 29 و 30 اردیبهشت 1388
21 دهمین سمینار ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 29 و 30 اردیبهشت 1388