حسن علم خواه

صفحه نخست /حسن علم خواه
حسن علم خواه
نام و نام خانوادگی حسن علم خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 اتاق بازرگانی صنایع استان اصفهان (1397)
2 پژوهشگاه نیرو (1395)
3 سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی (1395)
4 سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی (1395)
5 تهران - دانشگاه علوم پزشکی ایران (1395)
6 رشت - دانشگاه گیلان (1395)
7 انجمن مدیریت ایران (1392)
8 پژوهشکده مهندسی جهاد (پژوهشکده فضایی) (1389)