حسن علم خواه

صفحه نخست /حسن علم خواه
حسن علم خواه
نام و نام خانوادگی حسن علم خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 پونه پورزال حسن علم خواه --- 1398/11/28
2 کتایون جوکار حسن علم خواه آرش فتاح الحسینی 1398/11/07
3 مهدی مالمیر محسن شیخی حسن علم خواه 1398/11/06
4 غلامرضا فغانی سیدمحمد ربیعی حسن علم خواه 1398/06/03
5 نضال العوده آرش فتاح الحسینی حسن علم خواه 1398/03/12
6 کاظم بابایی آرش فتاح الحسینی --- 1397/11/16
7 منیژه نجفی حسن علم خواه امیرحسین محمودی 1397/11/16
8 شیوا ظاهری شجاع آرش فتاح الحسینی --- 1397/11/14
9 حسین نادری سهامی ضمیر حسن علم خواه یوسف مظاهری رودبالی 1397/11/13
10 مهسا میرزایی آرش فتاح الحسینی امید ایمان طلب 1397/11/08
11 زهرا عندلیبی فاضل حسن علم خواه آرش فتاح الحسینی 1397/11/07
12 شریف جنت مسعود عطاپور حسن علم خواه 1397/06/31
13 مصطفی مقداری روح اله رحمانی فرد حسن علم خواه 1395/03/25