حسن علم خواه

صفحه نخست /حسن علم خواه
حسن علم خواه
نام و نام خانوادگی حسن علم خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100721-...
2
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100685-...
3
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2020) 904-921
4
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 694-710
5
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 72-80
6
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 460-469
7
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 510-518
8
Journal of Superhard Materials 42 (2020) 78-89
9
International Journal of Engineering, Transactions B: Applications 33 (2020) 329-336
10 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 3063-3069
11
Materials Research Express 6 (2019) 126426
12
Materials Research Express 6 (2019) 126433
13
Materials Research Express 6 (2019) 116426
14
Journal of Nanostructure in Chemistry 9 (2019) 702-711
15
JOURNAL OF POWER SOURCES 435 (2019) 226818-...
16
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 304-320
17
Materials Research Express 6 (2019) 056421
18
Materials Research Express 6 (2019) 056412
19
Materials Research Express 5 (2018) 106401
20
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 54 (2018) 662-667
21
Journal of Manufacturing Processes 32 (2018) 873-877
22
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 739 (2018) 918-925
23
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 735 (2018) 422-429
24
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 1792-1800
25
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 711 (2017) 530-540
26
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 48 (2017) 227-236
27
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 688 (2016) 820-827
28 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9 (2015) 16-20
29 مهندسی مکانیک مدرس 12 (1393) 61-66
30
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 21 (2012) 958–964
31
MATERIALS LETTERS 82 (2012) 105-108
32
APPLIED SURFACE SCIENCE 258 (2012) 7820– 7825
33
Advanced Materials Research 264-265 (2011) 1395-1400
34
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 205 (2011) 4980–4984
35
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 113 (2009) 607-612