محسن شیخی

صفحه نخست /محسن شیخی
محسن شيخي
نام و نام خانوادگی محسن شیخی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Metals 10 (2020) 1676
2
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 401 (2020) 126256-...
3
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 834 (2020) 155080-...
4
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING 25 (2020) 511-517
5
Iranian Journal of Materials Forming 7 (2020) 89-91
6
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 385 (2020) 125314-...
7
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 275 (2020) 116329-...
8 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 2535-2541
9
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 764 (2019) 138206-...
10
Materialia 7 (2019) 100417-...
11
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 761 (2019) 138021-...
12 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1797-1804
13
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 50 (2019) 2835-2846
14 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1733-1740
15
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 49 (2018) 2896–2905
16
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 5415-5423
17
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 14 (2017) 10-16
18
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 704 (2017) 499-508
19
ACTA MATERIALIA 82 (2014) 491–502
20
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING 19 (2014) 250-255