محسن شیخی

صفحه نخست /محسن شیخی
محسن شيخي
نام و نام خانوادگی محسن شیخی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 الهه خداویسی یوسف مظاهری رودبالی اکبر حیدرپور 1399/12/17
2 رضا مالمیر یوسف مظاهری رودبالی اکبر حیدرپور 1399/12/12
3 کاظم احمدی یوسف مظاهری رودبالی --- 1398/11/28
4 مهدی مالمیر محسن شیخی حسن علم خواه 1398/11/06
5 محمدعلی سهرابی زاده یوسف مظاهری رودبالی --- 1398/10/16
6 میلاد سعدی پور محسن شیخی فرشید مالک قایینی 1398/07/07
7 مجید ستاری محسن شیخی --- 1398/06/31
8 منیژه نجفی حسن علم خواه امیرحسین محمودی 1397/11/16
9 مینو یدی حمید اصفهانی مریم محمدی 1397/11/15
10 امیر حسین جهان آرا یوسف مظاهری رودبالی --- 1397/11/14
11 مهرداد صلواتی یوسف مظاهری رودبالی --- 1397/11/09
12 مهسا بحیرایی یوسف مظاهری رودبالی محسن شیخی 1397/11/08
13 زینب ملکشاهی بیرانوند فرشید مالک قایینی محسن شیخی 1397/10/11
14 مسلم ولایی طالع محسن شیخی فرشید مالک قایینی 1397/09/13
15 موحد اله وردی فرشید مالک قایینی محسن شیخی 1395/08/23