یوسف مظاهری رودبالی

صفحه نخست /یوسف مظاهری رودبالی
يوسف مظاهري رودبالي
نام و نام خانوادگی یوسف مظاهری رودبالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Metals 10 (2020) 1676
2
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 834 (2020) 155080-...
3
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING 25 (2020) 511-517
4
CERAMICS INTERNATIONAL 46 (2020) 20345-20356
5
Archives of Civil and Mechanical Engineering 20 (2020) 57 (2020)
6 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 50 (1399) 61-70
7
Iranian Journal of Materials Forming 7 (2020) 89-91
8
Journal of Stress Analysis 4 (2020) 9-18
9
TRIBOLOGY INTERNATIONAL 143 (2020) 106062-...
10
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 385 (2020) 125314-...
11
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 275 (2020) 116329-...
12 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 3063-3069
13
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 377 (2019) 124884-...
14 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 2535-2541
15
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 764 (2019) 138206-...
16
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 4826-4837
17 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1797-1804
18
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 761 (2019) 138021-...
19 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1733-1740
20
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 783 (2019) 886-897
21
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 360 (2019) 121-132
22 مهندسی ساخت و تولید ایران 5 (1397) 12-21
23
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 93 (2017) 681-689
24
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 14 (2017) 10-16
25
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 611-620
26
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 693 (2017) 164-169
27
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 694 (2017) 1026-1035
28
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 688 (2017) 218-224
29
Materials Science and Engineering: C 71 (2017) 771-779
30
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 676-684
31
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 678 (2016) 215-226
32
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 688 (2016) 44-55
33
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 29 (2016) 629-637
34
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 3684-3693
35
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 669 (2016) 480-489
36
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 677 (2016) 42-51
37
Journal of Manufacturing Processes 22 (2016) 269-277
38
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 658 (2016) 854-861
39
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 697-703
40
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 658 (2016) 355-366
41
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 1040-1051
42
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 650 (2016) 8-14
43
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 3008-3017
44
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 639 (2015) 8-14
45
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 46 (2015) 3052-3062
46
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 1573-1580
47
ISIJ INTERNATIONAL 55 (2015) 218-226
48
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 28 (2014) 249-253
49
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 619 (2014) 1-11
50
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 612 (2014) 54-62
51
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 45 (2013) 2250-2259
52
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 29 (2013) 813-820
53
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 211 (2011) 1614-1619