یوسف مظاهری رودبالی

صفحه نخست /یوسف مظاهری رودبالی
يوسف مظاهري رودبالي
نام و نام خانوادگی یوسف مظاهری رودبالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 3063-3069
2
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 377 (2019) 124884-...
3 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 2535-2541
4
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 764 (2019) 138206-...
5
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 4826-4837
6 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1797-1804
7
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 761 (2019) 138021-...
8 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1733-1740
9
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 783 (2019) 886-897
10
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 360 (2019) 121-132
11 مهندسی ساخت و تولید ایران 5 (1397) 12-21
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 93 (2017) 681-689
13
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 14 (2017) 10-16
14
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 611-620
15
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 693 (2017) 164-169
16
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 694 (2017) 1026-1035
17
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 688 (2017) 218-224
18
Materials Science and Engineering: C 71 (2017) 771-779
19
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 676-684
20
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 678 (2016) 215-226
21
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 688 (2016) 44-55
22
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 29 (2016) 629-637
23
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 3684-3693
24
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 669 (2016) 480-489
25
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 677 (2016) 42-51
26
Journal of Manufacturing Processes 22 (2016) 269-277
27
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 658 (2016) 854-861
28
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 697-703
29
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 658 (2016) 355-366
30
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 1040-1051
31
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 650 (2016) 8-14
32
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 3008-3017
33
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 639 (2015) 8-14
34
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 46 (2015) 3052-3062
35
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 1573-1580
36
ISIJ INTERNATIONAL 55 (2015) 218-226
37
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 28 (2014) 249-253
38
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 619 (2014) 1-11
39
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 612 (2014) 54-62
40
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 45 (2013) 2250-2259
41
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 29 (2013) 813-820
42
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 211 (2011) 1614-1619