حمید اصفهانی

صفحه نخست /حمید اصفهانی
حميد اصفهاني
نام و نام خانوادگی حمید اصفهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 دانشگاه بوعلی سینا؛ دانشکده فنی (1396)
2 دانشگاه بوعلی سینا؛ دانشکده فنی (1395)
3 دانشگاه بوعلی سینا؛ دانشکده فنی (1395)