حمید اصفهانی

صفحه نخست /حمید اصفهانی
حميد اصفهاني
نام و نام خانوادگی حمید اصفهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 96 (2020) 529-538
2
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 401 (2020) 126256-...
3
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 252 (2020) 123270-...
4
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 56 (2020) 567-574
5
Materia-Rio de Janeiro 25 (2020) 1-10
6
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 30 (2020) 944-957
7 مواد و فناوریهای پیشرفته 8 (1398) 9-17
8
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 39-49
9
SOLID STATE SCIENCES 98 (2019) 106038-...
10 مواد و فناوریهای پیشرفته 4 (1398) 39-48
11 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) 38 (1398) 76-86
12
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 1456-1468
13
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 33 (2018) 4287-4295
14 مواد و فناوریهای پیشرفته 7 (1397) 35-42
15
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 765 (2018) 826-834
16
SOLID STATE SCIENCES 83 (2018) 90-98
17
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 117 (2018) 356-363
18
Materials 10 (2017) 1238
19
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 563-570
20
Materia-Rio de Janeiro 21 (2016) 569-576
21
Materials Science and Engineering: C 59 (2015) 420-428
22
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENSE 443 (2015) 143-152
23 مواد و فناوریهای پیشرفته 3 (1393) 59-66
24
Advances in Applied Ceramics 113 (2014) 275-281
25
CERAMICS INTERNATIONAL 40 (2013) 2717-2722
26
Advances in Applied Ceramics 112 (2013) 140-145
27
SURFACE ENGINEERING 28 (2012) 526-531
28
MATERIALS TECHNOLOGY 27 (2012) 261-266
29
Advanced Materials Research 93-94 (2010) 695-698