حمید اصفهانی

صفحه نخست /حمید اصفهانی
حميد اصفهاني
نام و نام خانوادگی حمید اصفهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 الهه خداویسی یوسف مظاهری رودبالی اکبر حیدرپور 1399/12/17
2 یاسمن قیاسی حمید اصفهانی --- 1399/02/30
3 افشین سلطانمرادی حمید اصفهانی فاطمه دبیر 1398/11/27
4 فاطمه بختیارگنبدی حمید اصفهانی فاطمه دبیر 1398/11/07
5 حبیب کریمی آرش فتاح الحسینی --- 1398/06/31
6 مینو یدی حمید اصفهانی مریم محمدی 1397/11/15
7 ادیب ابراهیمی آرش فتاح الحسینی امید ایمان طلب 1397/09/19
8 علی مسیبی حمید اصفهانی فاطمه دبیر 1397/07/08
9 سهیلا اوصالی حمید اصفهانی حمیدرضا کرمی 1397/07/04
10 راضیه چهارمحالی آرش فتاح الحسینی --- 1397/04/24