حمید اصفهانی

صفحه نخست /حمید اصفهانی
حميد اصفهاني
نام و نام خانوادگی حمید اصفهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مواد و فناوریهای پیشرفته 8 (1398) 9-17
2
SOLID STATE SCIENCES 98 (2019) 106038-...
3 مواد و فناوریهای پیشرفته 4 (1398) 39-48
4 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) 38 (1398) 76-86
5
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 1456-1468
6
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 33 (2018) 4287-4295
7 مواد و فناوریهای پیشرفته 7 (1397) 35-42
8
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 765 (2018) 826-834
9
SOLID STATE SCIENCES 83 (2018) 90-98
10
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 117 (2018) 356-363
11
Materials 10 (2017) 1238
12
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 563-570
13
Materia-Rio de Janeiro 21 (2016) 569-576
14
Materials Science and Engineering: C 59 (2015) 420-428
15
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENSE 443 (2015) 143-152
16 مواد و فناوریهای پیشرفته 3 (1393) 59-66
17
Advances in Applied Ceramics 113 (2014) 275-281
18
CERAMICS INTERNATIONAL 40 (2013) 2717-2722
19
Advances in Applied Ceramics 112 (2013) 140-145
20
SURFACE ENGINEERING 28 (2012) 526-531
21
MATERIALS TECHNOLOGY 27 (2012) 261-266
22
Advanced Materials Research 93-94 (2010) 695-698