فرهاد غفوری کسبی

صفحه نخست /فرهاد غفوری کسبی
نام و نام خانوادگی فرهاد غفوری کسبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک و اصلاح نژاد دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SMALL RUMINANT RESEARCH 180 (2019) 21-26
2 Gene Reports 12 (2019) 225-229
3
Meta Gene 17 (2019) 177-183
4 پژوهش های علوم دامی ایران 10 (1397) 553-560
5
Meta Gene 18 (2018) 195-201
6 Journal of Livestock Science and Technology 6 (2018) 57-66
7 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 63-70
8
Gene Reports 10 (2018) 71-74
9
Meta Gene 13 (2017) 119-123
10
SMALL RUMINANT RESEARCH 149 (2017) 181-187
11
SMALL RUMINANT RESEARCH 145 (2016) 115-122
12
SMALL RUMINANT RESEARCH 144 (2016) 184–190
13 پژوهش های تولیدات دامی 7 (1395) 178-185
14 تحقیقات کاربردی در علوم دامی 18 (1395) 13-20
15
Animal Production Science 57 (2016) 229-236
16
Archiv Tierzucht / Archives Animal Breeding 59 (2016) 9-17
17
SMALL RUMINANT RESEARCH 130 (2015) 8-14
18
Songklanakarin Journal of Science and Technology 37 (2015) 21-27