وحید ورشاویان

صفحه نخست /وحید ورشاویان
وحيد ورشاويان
نام و نام خانوادگی وحید ورشاویان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-هواشناسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 هواشناسی کشاورزی 8(2) (1399) 3-13
2 پژوهش های جغرافیای طبیعی 52(2) (1399) 295-311
3
Arabian Journal of Geosciences 13:722 (2020) 1-11
4 هواشناسی و علوم جو 3 (1399) 33-44
5 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 98 (1399) 9-19
6
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 34 (2020) 33-50
7 علوم محیطی 4 (1398) 213-230
8 پژوهش های جغرافیای طبیعی 2 (1398) 353-372
9 هواشناسی کشاورزی جلد2، شماره 2 (1393) 16-23
10
Canadian Journal of Basic and Applied Sciences (2292-3381) Vol. 03(02) (2015) 59-66