نفیسه دعوتی

صفحه نخست /نفیسه دعوتی
نفيسه دعوتي
نام و نام خانوادگی نفیسه دعوتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم و صنایع غذایی -میکروبیولوژی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و صنایع غذایی ایران 17 (1399) 85-96
2 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران شماره 83 دوره15 (1397) 685-698
3 علوم و صنایع غذایی ایران شماره 83 دوره15 (1397) 15-27
4 علوم و صنایع غذایی ایران شماره 74 دوره 15 (1397) 213-222
5 علوم و صنایع غذایی ایران دوره 14 شماره 65 (1396) 311-322
6 علوم و صنایع غذایی ایران دوره 13، شماره 56، پاییز 1395 (1395) 113-123
7 میکروبیولوژی دامپزشکی دوره یازدهم، شماره دوم، 1394، پیاپی 31 (1394) 79-90
8 مجله میکروب شناسی مواد غذایی دوره 2، شماره 3، پاییز 1394 (1394) 51-60
9
Jundishapur Journal of Microbiology DOI: 10.5812/jjm.8(5)2015.16750 (2015) 1-6 (DOI: 10.5812/jj
10
علوم و صنایع غذایی ایران دوره 7، شماره 2، تابستان 1 (1389) 61-67
11 علوم و صنایع غذایی ایران دوره 4 ، شماره 1، بهار 1386 (1386) 55-63