هاشم مظاهری

صفحه نخست /هاشم مظاهری
هاشم مظاهري
نام و نام خانوادگی هاشم مظاهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 76 (2019) 50-70
2
Scientia Iranica 26 (2019) -
3
Journal of Stress Analysis 3 (2019) 29-35
4
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 29 (2018) -
5
Scientia Iranica 24 (2017) -
6
COMPOSITE STRUCTURES 164 (2017) 219–228
7
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 110 (2017) 116-123
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 99 (2016) 1-11
9
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES - (2016) 1045389X16679020
10
Smart Materials and Structures 25 (2016) 085034
11
Smart Materials and Structures 24 (2015) 045004
12
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1 (2015) 1045389X15571381
13
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 38 (2014) 1176–1186
14
Scientia Iranica 19 (2012) 335–340