حمید یحیوی

صفحه نخست /حمید یحیوی
نام و نام خانوادگی حمید یحیوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم سیاسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 رهیافت های سیاسی و بین المللی سال هشتم، شماره 4 (پیاپی 50) (1397) 62-85
2 رهیافت های سیاسی و بین المللی چهل هفتم (1396) 173_ 198
3 دولت پژوهی دوره 3، شماره 10 (1396) 1_33
4 رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ششم شماره 42 تابستان 94 (1395) 60-84
5 دولت پژوهی دوره 1 شماره 3 پاییز 1394 (1394) 111- 146
6 رهیافت های سیاسی و بین المللی 37 (1394) 149_177