سیامک یاری

صفحه نخست /سیامک یاری
نام و نام خانوادگی سیامک یاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Red Crescent Medical Journal 21 (2019) 1-7
2 پژوهش های جانوری 31 (1398) 498-510
3
International Journal of Preventive Medicine 10 (2019) 7
4 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 9 (1397) 301-321
5 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26 (1397) 1-12
6
ANDROLOGIA 13086 (2018) 1-8
7 یافته های نوین در علوم زیستی 4 (1396) 353-360
8
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 471–481
9
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 10 (2017) 960-966
10 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1395) 323-332
11 زیست شناسی کاربردی 1 (1395) 191-204
12 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 4 (1392) 305-311
13
Cell Journal 15 (2013) 29-36
14 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 8 (1386) 303-313