فردین مرادخانی

صفحه نخست /فردین مرادخانی
نام و نام خانوادگی فردین مرادخانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش حقوق عمومی سال هشتم شماره 26 (1398) 69-88
2 حقوق اداری سال هفتم شماره 21 (1398) 199-226
3 فقه و حقوق اسلامی سال هشت شماره 15 (1397) 135-159
4 مطالعات حقوقی دوره دهم شماره چهارم (1397) 99-127
5 حقوق اداری سال ششم شماره 16 (1397) 181-204
6 تحقیقات حقوقی دوره 21 شماره 83 پاییز 97 (1397) 239-259
7 دانش حقوق عمومی شماره 20 (1397) 1-22
8 جستارهای تاریخی سال نهم شماره 1 (1397) 91-112
9 دانش حقوق عمومی سال هفتم شماره 20 (1397) 1-22
10 حقوق اداری سال جهارم شماره یازده (1396) 35-55
11 قضاوت 87 (1395) 149-167
12 فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری شماره اول پاییز و زمستان 1393 (1394) 95 تا 103
13 مجله حقوقی دادگستری سال 79 شماره 92 (1394) 175-199
14 فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری شماره اول پاییز و زمستان 1393 (1394) 46-53
15 فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری شماره اول پاییز و زمستان 1393 (1394) 65-72
16
GMP REVIEW 2015; V16 (2015) 472-475
17 نشریه حقوق اساسی سال 11 شماره 22 (1393) 37-62
18 پژوهش علوم انسانی سال 15 شماره 36 پاییز و .مستان 1393 (1393) 121-138
19 فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 43 شماره 4 زمستان 92 (1392) 165-184
20 نشریه حقوق اساسی 19 (1392) 153-180
21 تحقیقات حقوقی ویژه نامه شماره 12 بهار 92 (1391) 431-492