فرزانه ساکی

صفحه نخست /فرزانه ساکی
نام و نام خانوادگی فرزانه ساکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18 شماره 5 (1398) 469-482
2 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دوره 15. شماره 26 بهار و تابستان (1398) 155-167
3
Physical Treatment 9 (2019) 31-38
4 ورزش و علوم زیست حرکتی 9 (1397) 10-19
5 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 7 (1397) 62-72
6 فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل 4 (1397) 3457-3466
7 پژوهش در توانبخشی ورزشی دوره 6 شماره 12 (1397) 21-29
8 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25 (1397) 537-547
9 مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 17 (1397) 145-157
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 305-318
11 فیض 22 (1397) 67074
12 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره 5 شماره 10 (1396) 77-86
13 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی بیست و ششم (1396) 249-260
14
Physical Treatment 6(4) (2017) 211-216
15 فیض دوره 21 شماره 2- خرداد و تیر 96 (1396) 149-156
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره 21 شماره 6- بهمن و اسفند 95 (1395) 99-109
17 طب توانبخشی دوره 5 شماره 4 (1395) 65-75
18 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی بیست و سوم (1395) 15-28
19 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل دوره 6-شماره 1 (1393) 26-41
20
Physical Treatment volume 4 number 1 (2014) 39-46
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره هجدهم (1392) 112-123