آیت مولائی

صفحه نخست /آیت مولائی
نام و نام خانوادگی آیت مولائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 حقوق اداری 1 (1398) 227-255
2 پژوهشنامه حقوق اسلامی 1 (1398) 499-526
3 مجله مطالعات حقوق تطبیقی 1 (1398) 763-781
4 پژوهشنامه نهج البلاغه 1 (1398) 69-88
5 مجله حقوقی بین المللی 1 (1398) 269-290
6 فقه و حقوق اسلامی سال هشت شماره 15 (1397) 135-159
7 مطالعات حقوقی 14 (1397) 190-218
8 حقوق اداری 16 (1397) 205-227
9 فقه و حقوق اسلامی 16 (1397) 133-159
10 حقوق اداری شماره 9 (1396) 53-75
11 دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 10 (1396) 30-59
12 مجله حقوقی دادگستری 89 (1394) 123 - 150
13 فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی 63 (1392) 169 تا 208
14 تحقیقات حقوقی 12 (1392) 811-858
15 فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی 49 (1389) 65 -92