تقی حمیدی منش

صفحه نخست /تقی حمیدی منش
نام و نام خانوادگی تقی حمیدی منش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات فوق لیسانس / ارتباط تصویری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره 4، شماره 2، (1398) 51-64
2 مطالعات باستان شناسی پارسه 2 (1397) 143-159
3 زن در فرهنگ و هنر زن در فرهنگ و هنر، دورة 10 ، شمارة 4، زمستان 1397 (1397) 473 - 496
4 سفالینه دوفصلنامه علمی-تخصصی سفالینه (1394) 81-94