بهناز بازرگانی گیلانی

صفحه نخست /بهناز بازرگانی گیلانی
بهناز بازرگاني گيلاني
نام و نام خانوادگی بهناز بازرگانی گیلانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 26 تا 28 شهریور 1398
2 سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 26 تا 28 شهریور 1398
3
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 26 تا 28 شهریور 1398
4 دومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم - ایران، آمل - 22 و 23 اسفند 1397
5 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
6 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
7 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
8 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
9 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
10
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
11
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
12 چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست - ایران، تهران - 07 و 08 شهریور 1396
13 چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست - ایران، تهران - 07 و 08 شهریور 1396
14 اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی - ایران، اردکان - 20 و 21 اردیبهشت 1396
15 اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی - ایران، اردکان - 20 و 21 اردیبهشت 1396
16
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 06 و 07 اردیبهشت 1396
17 دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی - ایران، تهران - 09 و 10 اسفند 1395
18 دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی - ایران، تهران - 09 و 10 اسفند 1395
19 اولین کنگره بین المللی وبیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 مهر 1395
20 اولین کنگره بین المللی وبیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 مهر 1395
21 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
22 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
23 نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 06 تا 08 اردیبهشت 1395
24 نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 06 تا 08 اردیبهشت 1395
25
نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 18 تا 20 مهر 1394
26 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
27 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
28 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
29
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
30
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
31
نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
32
نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
33
نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
34 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
35 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
36 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
37 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
38 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
39 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
40 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
41 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
42 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
43 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
44 دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - ایران، سمنان - 22 و 23 آذر 1391
45 دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - ایران، سمنان - 22 و 23 آذر 1391
46 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
47 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
48 بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ایران، 2 - 18 تا 22 مهر 1390
49 بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ایران، 2 - 18 تا 22 مهر 1390
50 یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی - ایران، لنگرود - 20 اردیبهشت 1389 تا 23 اردیبهشت 1390
51
دهمین همایش سم شناسی ایران - ایران، تهران - 28 تا 30 اردیبهشت 1388