بهناز بازرگانی گیلانی

صفحه نخست /بهناز بازرگانی گیلانی
بهناز بازرگاني گيلاني
نام و نام خانوادگی بهناز بازرگانی گیلانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم - ایران، آمل - 22 و 23 اسفند 1397
2 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
3 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
4 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
5 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
6 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
7
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
8
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
9 چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست - ایران، تهران - 07 و 08 شهریور 1396
10 چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست - ایران، تهران - 07 و 08 شهریور 1396
11 اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی - ایران، اردکان - 20 و 21 اردیبهشت 1396
12 اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی - ایران، اردکان - 20 و 21 اردیبهشت 1396
13
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 06 و 07 اردیبهشت 1396
14 دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی - ایران، تهران - 09 و 10 اسفند 1395
15 دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی - ایران، تهران - 09 و 10 اسفند 1395
16 اولین کنگره بین المللی وبیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 مهر 1395
17 اولین کنگره بین المللی وبیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 مهر 1395
18 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
19 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
20 نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 06 تا 08 اردیبهشت 1395
21 نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 06 تا 08 اردیبهشت 1395
22
نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 18 تا 20 مهر 1394
23 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
24 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
25 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
26
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
27
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
28
نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
29
نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
30
نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
31 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
32 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
33 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
34 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
35 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
36 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
37 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
38 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
39 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
40 کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی - ایران، تهران - 30 بهمن 1391
41 دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - ایران، سمنان - 22 و 23 آذر 1391
42 دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - ایران، سمنان - 22 و 23 آذر 1391
43 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
44 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
45 بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ایران، 2 - 18 تا 22 مهر 1390
46 بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ایران، 2 - 18 تا 22 مهر 1390
47 یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی - ایران، لنگرود - 20 اردیبهشت 1389 تا 23 اردیبهشت 1390
48
دهمین همایش سم شناسی ایران - ایران، تهران - 28 تا 30 اردیبهشت 1388