بهناز بازرگانی گیلانی

صفحه نخست /بهناز بازرگانی گیلانی
بهناز بازرگاني گيلاني
نام و نام خانوادگی بهناز بازرگانی گیلانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 دانشگاه شهید بهشتی تهران (1396)
2 دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان (1394)
3 دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان (1394)