بهناز بازرگانی گیلانی

صفحه نخست /بهناز بازرگانی گیلانی
بهناز بازرگاني گيلاني
نام و نام خانوادگی بهناز بازرگانی گیلانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 43 (2019) 1-13
2 محیط زیست جانوری 4 (1397) 187-194
3
Archives of hygiene sciences 8 (2019) 232-244
4 محیط زیست جانوری 4 (1397) 285-290
5
Veterinary Research Forum 9 (2018) 361-365
6
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 119 (2018) 381-390
7
JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH 0 (2017) 0
8
International Food Research Journal 24 (2017) 1963-1966
9
JOURNAL OF FOOD SAFETY 38 (2017) 1-9
10
Archives of hygiene sciences 6 (2017) 268-275
11 Archives of hygiene sciences 2 (2017) 206-213
12
Iranian journal of toxicology -مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران 6 (1395) 7-13
13 پژوهش های صنایع غذایی 26 (1395) 76-85
14
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION doi: 10.1111/jfpp.13078 (2016) -
15 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره هجدهم، شماره 2 (1394) 41-47
16
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION doi:10.1111/jfpp.12596 (2015) doi:10.1111/jfpp.125
17
Innovative Food Science & Emerging Technologies 29 (2015) 280-287
18
Veterinary Research Forum 5(4) (2014) 313-318
19
Avicenna Journal of Phytomedicin 2 (2012) 188-195
20
Human and Experimental Toxicology 31 (2012) 921-930
21
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 27 (2010) 147-151