بهناز بازرگانی گیلانی

صفحه نخست /بهناز بازرگانی گیلانی
بهناز بازرگاني گيلاني
نام و نام خانوادگی بهناز بازرگانی گیلانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF FOOD SAFETY 40 (2020) e12812
2
FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 29 (2020) 207-216
3
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 43 (2019) 1-13
4 محیط زیست جانوری 4 (1397) 187-194
5
Archives of hygiene sciences 8 (2019) 232-244
6 محیط زیست جانوری 4 (1397) 285-290
7
Veterinary Research Forum 9 (2018) 361-365
8
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 119 (2018) 381-390
9
JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH 0 (2017) 0
10
International Food Research Journal 24 (2017) 1963-1966
11
JOURNAL OF FOOD SAFETY 38 (2017) 1-9
12
Archives of hygiene sciences 6 (2017) 268-275
13 Archives of hygiene sciences 2 (2017) 206-213
14
Iranian journal of toxicology -مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران 6 (1395) 7-13
15 پژوهش های صنایع غذایی 26 (1395) 76-85
16
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION doi: 10.1111/jfpp.13078 (2016) -
17 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره هجدهم، شماره 2 (1394) 41-47
18
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION doi:10.1111/jfpp.12596 (2015) doi:10.1111/jfpp.125
19
Innovative Food Science & Emerging Technologies 29 (2015) 280-287
20
Veterinary Research Forum 5(4) (2014) 313-318
21
Avicenna Journal of Phytomedicine 2 (2012) 188-195
22
Human and Experimental Toxicology 31 (2012) 921-930
23
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 27 (2010) 147-151