بهناز بازرگانی گیلانی

صفحه نخست /بهناز بازرگانی گیلانی
بهناز بازرگاني گيلاني
نام و نام خانوادگی بهناز بازرگانی گیلانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 محدثه عبداللهی بهناز بازرگانی گیلانی --- 1398/11/16
2 سپیده رحمتی بهناز بازرگانی گیلانی نرجس آقاجانی 1398/11/14
3 پوراندخت برخورداری بهناز بازرگانی گیلانی --- 1398/07/08
4 معصومه رضایی محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1397/11/24
5 دعا موسوی پارسا بهناز بازرگانی گیلانی محمدرضا پژوهی الموتی 1397/09/13
6 الهه توکلی بهناز بازرگانی گیلانی محمدرضا پژوهی الموتی 1397/08/21
7 سمیرا جوانی سراجی بهناز بازرگانی گیلانی نرجس آقاجانی 1397/08/14
8 صدف منصوری محمدرضا پژوهی الموتی نرجس آقاجانی 1397/07/07
9 یوسف خالدیان محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1396/10/13
10 مونا محمدی محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1396/09/27
11 محسن یدالهی باغلویی محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1394/06/29