وحید کمالی

صفحه نخست /وحید کمالی
وحيد كمالي
نام و نام خانوادگی وحید کمالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Eur. Phys. J. C (2018) 78:975 (2018) 1-6
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D Vol. 27, No. 3 (2018) 1850056 (22 pages) (2018) 22
3 Iranian Journal of Astronomy & Astrophysicانجمن نجوم ایران 4 (1396) 97-111
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 26 (2017) 1-5
5
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 77:449 (2017) 1-6
6
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 53 (2017) 362
7
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Eur. Phys. J. C (2016) 76:525 (2016) 10
8
Advances in High Energy Physics Volume 2016, Article ID 9682398, (2016) 18 pages
9
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 32 (2015) 1-20
10
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 10.1007 (2015) 1-16
11
PHYSICAL REVIEW D 123517 (2015) 1-8
12
PHYSICS LETTERS B 739 (2014) 68-73
13
PHYSICS LETTERS B 736 (2014) 86-92
14
PHYSICS LETTERS B 735 (2014) 84-89
15
PHYSICS LETTERS B 726 (2013) 56–65
16
PHYSICAL REVIEW D 87 (2013) 1-8
17
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 72 (2012) 1-6
18
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 10 (2010) 1-12
19
PHYSICAL REVIEW D 82 (2010) 1-8