مجید منصوری

صفحه نخست /مجید منصوری
مجيد منصوري
نام و نام خانوادگی مجید منصوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان فارسی و گویش های ایرانی 7 (1398) 47-61
2 ادب فارسی 23 (1398) 145-160
3 فرهنگ و ادبیات عامه 7 (1398) 110-97
4 آینه میراث 62 (1397) 149-172
5 نثر پژوهی ادب فارسی 42 (1396) 205-224
6 ادب فارسی 19 (1396) 207-220
7 نقد ادبی - مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 10 (1396) 199-209
8 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 12 (1396) 194-201
9 نامه فرهنگستان 6 (1396) 25-49
10 تاریخ ادبیات 9 (1396) 234-260
11 فنون ادبی 18 (1396) 203-214
12 متن شناسی ادب فارسی 30 (1395) 109-120
13 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 43 (1395) 211-243
14 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 10 (1394) 111-118
15 نامه فرهنگستان شماره مسلسل 55 (1394) 38-51
16 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 25 (1393) 303-307
17 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) ج 5و6- ش5و6 (1392) 334-340
18 ادب پژوهی 12 (1389) 89-103
19 متن شناسی ادب فارسی 13 (1389) 23-46
20 ادب پژوهی 9 (1388) 173-196
21 گزارش میراث 34 (1388) 23
22 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 4 (1388) 117- 123
23 آینه میراث 44 (1388) 209
24 تاریخ در آینه پژوهش 5 (1387) 46