مهرانه خدامرادپور

صفحه نخست /مهرانه خدامرادپور
نام و نام خانوادگی مهرانه خدامرادپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هواشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جغرافیای طبیعی 48 (3) (1399) 429-443
2 آب و خاک 34 (1399) 13
3 هواشناسی کشاورزی 7 (1398) 15-25
4 علوم محیطی 4 (1398) 213-230
5
Groundwater for Sustainable Development Groundwater for Sustainable Development 9 (2019) 1 (2019) 8
6 ژئو فیزیک ایران 11 (1396) 146-163
7 پژوهش های حفاظت آب و خاک نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد ( 24 )، شماره 5 (1396) 24
8 مخاطرات محیط طبیعی 6 (1396) 30-15
9 علوم آب و خاک 4 (1396) 243-254
10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
11 پژوهش های اقلیم شناسی - پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی - با همکاری انجمن سنجش از دور gis ایران هفدهم و هجدهم (1395) 1-18