احمد مهرابی

صفحه نخست /احمد مهرابی
احمد مهرابي
نام و نام خانوادگی احمد مهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 244 (2019) 37
2
NEW ASTRONOMY 66 (2019) 31-39
3
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 78 (2018) 889
4
PHYSICAL REVIEW D 97 (2018) 103507
5
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 236:7 (2018) 7
6
PHYSICAL REVIEW D 97 (2018) 083522
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D Vol. 27, No. 3 (2018) 1850056 (22 pages) (2018) 22
8 مجله پژوهش فیزیک ایران 17 (1396) 595
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 26 (2017) 1-5
10
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 464 (2017) 1192-1201
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 26 (2017) 1750124
12
Astrophysical Journal 65 (2017) 843
13
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 465 (2017) 2687-2697
14
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 53 (2017) 362
15
Astrophysical Journal 834 (2017) 207
16
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Eur. Phys. J. C (2016) 76:525 (2016) 10
17
PHYSICAL REVIEW D 92 (2015) 123513
18
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 452 (2015) 2930-2939
19
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 356 (2015) 129-135
20
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 431 (2013) 1264-1274
21
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 410 (2011) 912-918