احمد مهرابی

صفحه نخست /احمد مهرابی
احمد مهرابي
نام و نام خانوادگی احمد مهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ANNALS OF PHYSICS 422 (2020) 168299-...
2
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 80 (2020) 632
3
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 80 (2020) 374
4
European Physical Journal Plus 135 (2020) 393
5
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 244 (2019) 37
6
NEW ASTRONOMY 66 (2019) 31-39
7
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 78 (2018) 889
8
PHYSICAL REVIEW D 97 (2018) 103507
9
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 236:7 (2018) 7
10
PHYSICAL REVIEW D 97 (2018) 083522
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D Vol. 27, No. 3 (2018) 1850056 (22 pages) (2018) 22
12 مجله پژوهش فیزیک ایران 17 (1396) 595
13
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 26 (2017) 1-5
14
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 464 (2017) 1192-1201
15
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 26 (2017) 1750124
16
Astrophysical Journal 65 (2017) 843
17
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 465 (2017) 2687-2697
18
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 53 (2017) 362
19
Astrophysical Journal 834 (2017) 207
20
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Eur. Phys. J. C (2016) 76:525 (2016) 10
21
PHYSICAL REVIEW D 92 (2015) 123513
22
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 452 (2015) 2930-2939
23
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 356 (2015) 129-135
24
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 431 (2013) 1264-1274
25
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 410 (2011) 912-918