عظیمه سادات خاکباز

صفحه نخست /عظیمه سادات خاکباز
نام و نام خانوادگی عظیمه سادات خاکباز
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی سال هفتم شماره 13 (1398) 207-234
2 مطالعات برنامه درسی دوره 14 شماره 53 (1398) 77-100
3 تدریس پژوهی 18 (1397) 64-82
4 پژوهش در برنامه ریزی درسی 27 (1396) 50-65
5 تدریس پژوهی شماره 2 (1396) 35-50
6 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 8 (1395) 5-26
7 دانشنامه ایرانی برنامه درسی - (1395) -
8 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 6 (1394) 71-98
9 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 10 (1394) 7-32
10 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 6 (1394) 121-158
11
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 47 (2015) 185-196