اکبر مومنی راد

صفحه نخست /اکبر مومنی راد
اكبر مومني راد
نام و نام خانوادگی اکبر مومنی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولو ژی آموزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دستاوردهای روانشناختی دورهی چهارم، سال 26، شماره 1 (1398) 191-210
2 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال هشتم شماره 24 (1397) 207-233
3 مطالعات ناتوانی 8 (1397) 1-6
4 فناوری آموزش 11، شماره 4 (1396) 273-284
5
International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature 4 (2016) 13-20
6 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 8 (1394) 151-157
7 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 7، شماره 5 (1393) 293-299
8 پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان شماره دوم (1393) 3-24
9 پژوهش علوم انسانی سال سیزدهم، شماره 32، زمستان 1392 (1392) 113-139