حسین باقرپور

صفحه نخست /حسین باقرپور
حسين باقرپور
نام و نام خانوادگی حسین باقرپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک ماشین های کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 21 (2019) 75-82
2 فنآوری تولیدات گیاهی 11 (1398) 207-219
3 مهندسی بیوسیستم ایران 49 (1397) 621-629
4 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 6(2) (1396) 1-8
5 مهندسی بیوسیستم ایران 48 (1396) 1-7
6 مهندسی بیوسیستم ایران 5 (1395) 802-811
7
Journal of Food Biosciences and Technology 1 (2016) 13-22
8 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 5 (1395) 9-17
9 مدیریت آب در کشاورزی 2 (1394) 57-70
10
مدلسازی در مهندسی 39 (1393) 8
11
Cercetări Agronomice în Moldova (Agronomical Research in Moldavia) 161 (2014) 8
12
international journal for science and emerging technologies with latest trends 17 (2014) 1-8