رحیم محمودوند

صفحه نخست /رحیم محمودوند
رحيم محمودوند
نام و نام خانوادگی رحیم محمودوند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه آمار
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION 49 (2020) 591-605
2
Statistics, Optimization and Information Computing 7 (2019) 642-652
3
REVSTAT-Statistical Journal 17 (2019) 599-616
4
Journal of the Iranian Statistical Society 17 (2018) 119-140
5
QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL 34 (2018) 1437-1447
6
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 88 (2018) 1921-1935
7 بررسی های آمار رسمی ایران 28 (1396) 191-209
8
JOURNAL OF FORECASTING 37 (2018) 191-200
9
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS 355 (2018) 544-564
10
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining 6 (2018) 163-175
11
Statistics, Optimization & Information Computing 5 (2017) 179-187
12
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY 33 (2017) 1-16
13
Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 11 (2017) 1-19
14 مدلسازی پیشرفته ریاضی(علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز 6 (1395) 93-112
15 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 18 (1395) 137-150
16
QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL 32 (2016) 2127–2137
17
JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS 130 (2016) 118-130
18
International Journal of Energy and Statistics 4 (2016) 165-171
19
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 30 (2016) 737-745
20
Journal of the Iranian statistical society . انجمن آمار ایران 14 (1394) 93-118
21
REVSTAT-Statistical Journal 13 (2015) 193-206
22 سیاستگذاری اقتصادی - دانشگاه یزد - باهمکاری دانشگاه های دیگر 13 (1394) 1-26
23 نشریه دانشجویی آمار (ندا) 12 شماره 2 (1393) 7
24 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 42 (1393) 135-159
25
FLUCTUATION AND NOISE LETTERS 13 (2014) 1-23
26
International Journal of Energy and Statistics 1 (2013) 55-83
27
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION 42 (2013) 860-870
28
FLUCTUATION AND NOISE LETTERS 11 (2012) 11
29
Chilean Journal of Statistics 3 (2012) 43-56
30
C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 349 (2011) 987-990