خسرو رشید

صفحه نخست /خسرو رشید
نام و نام خانوادگی خسرو رشید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز 1398 (1398) صفحه 65-76
2 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 77 (1398) 44-54
3 مجله علوم پزشکی رازی 26 (1398) 13-24
4 رویش روانشناسی 38 (1398) 187-192
5 مطالعات زن و خانواده 13 (1398) 28-39
6 فیض دوره 23 شماره 2 (1398) 125-134
7 اندازه گیری تربیتی دوره 9، شماره 36، تابستان 1398 (1398) 111-137
8 مدیریت فرهنگ سازمانی 17 (1398) 219-233
9 پژوهش در سلامت روانشناختی 13 (1398) 24-39
10 علوم روانشناختی 74 (1398) 171-180
11 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 3 (1398) 51-52
12 پژوهشنامه روانشناسی مثبت 16 (1398) 59-68
13 راهبردهای شناختی در یادگیری دوره 6 شماره 11 (1397) 233-248
14 روانشناسی بالینی و شخصیت دوره 16 شماره 2 پیاپی 31 (1397) 151-159
15 رویش روانشناسی سال هفتم،شماره 5،شماره پیاپی 26 (1397) 55-74
16 پژوهش در نظام های آموزشی شماره 41 (1397) 25-7
17 روش ها و مدل های روان شناختی 30 (1396) 69-87
18 روانشناسی بالینی و شخصیت 15 (1396) 179-188
19 روانشناسی بالینی 35 (1396) 54-66
20 خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 50 (1396) 215-236
21 پژوهش های جامعه شناسی معاصر 10 (1396) 133-151
22
International Journal of Education and Learning 6(1) (2017) 1-10
23 آموزش و ارزشیابی 37 (1396) 143-162
24
JOURNAL OF PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL STUDIES 5(1) (2017) 7-15
25
JOURNAL OF PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL STUDIES 5(1) (2017) 16-27
26 مطالعات روانشناسی تربیتی بهاروتابستان 1395 شماره 23 (1395) 159-172
27 اندازه گیری تربیتی دوره 6 شماره 22 (1395) 165-190
28 سیاستگذاری اقتصادی - دانشگاه یزد - باهمکاری دانشگاه های دیگر 15 (1395) 117-135
29 مجلس و راهبرد 85 (1395) 85-106
30 راهبردهای شناختی در یادگیری سال سوم – شماره پنجم – پاییز و زمستان 94 (1394) 91-105
31 رفاه اجتماعی 57 (1394) 31-55
32 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی سال یازدهم، شماره سی و هفتم، پاییز 94 (1394) 161-185
33 پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی 2 (1393) 62-73
34 روانشناسی مدرسه 1 (1393) 122-136
35
Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 4 (2014) 49-54
36
asian journal of research in business and management 4 (2014) 144-153
37
Indian Journal of Scientific Research 4 (2014) 474-477
38 راهبردهای شناختی در یادگیری 2 (1393) 49-65
39
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4 (2014) 2366-2371
40
International Journal of Psychology and Behavioral Research 1 (2014) 719-730
41
current research journal of biological sciences 6 (2014) 7-12
42
Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 40 (2014) 195-202
43
asia pacific education researcher 23 (2013) 472-481
44 فناوری آموزش 7 (1391) 99-108
45 روان شناسی تربیتی 22 (1390) 125-153
46 فصلنامه نوآوریهای آموزشی 27 (1387) 97-124
47 فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی 3 (1385) 1-18
48 مطالعات روان شناختی 1 (1383) 2-16