مهدی حمزه هویدا

صفحه نخست /مهدی حمزه هویدا
مهدي حمزه هويدا
نام و نام خانوادگی مهدی حمزه هویدا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند / گروه علوم انسانی -نهاوند
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مهدی حمزه هویدا محمد مولودی بیژن حاجی عزیزی 1397/07/10