مظاهر احمدی

صفحه نخست /مظاهر احمدی
مظاهر احمدي
نام و نام خانوادگی مظاهر احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی تجزیه
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Autophagy 15 (2019) 2039-2042
2
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1095 (2018) 177-182
3
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 254 (2018) 1225-1233
4
TALANTA 162 (2017) 547-551
5
FUEL 210 (2017) 507-513
6
ANALYTICA CHIMICA ACTA 958 (2017) 1-21
7
ANALYTICA CHIMICA ACTA 971 (2017) 40-47
8
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 3 (2016) 279-286
9
TALANTA 148 (2016) 122–128
10
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 223 (2016) 379–383
11
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 13 (2016) 251-263
12
Journal of Environmental Chemical Engineering 4 (2016) 3484-3491
13
RSC Advances 6 (2016) 72803-72809
14
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 40 (2016) 122-129
15
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 163 (2016) B68-B75
16
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 221 (2015) 681–687
17
RSC Advances 5 (2015) 5450-5457
18
Analytical Methods 7 (2015) 428-435
19
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 39 (2015) 163-171
20
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 68 (2015) 712-718
21
Analytical Methods 7 (2015) 6299-6306
22
RSC Advances 5 (2015) 58609-58615
23
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 210 (2015) 439–445
24
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 21 (2015) 1160–1166
25
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 1235-1243