صادق خزل پور

صفحه نخست /صادق خزل پور
صادق خزل پور
نام و نام خانوادگی صادق خزل پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی تجزیه
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
POLYHEDRON 162 (2019) 232-239
2 شیمی کاربردی 48 (1397) 75-88
3
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 165 (2018) H667-H672
4
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 37 (2018) 2242-2253
5
JOURNAL OF FLUORESCENCE 28 (2018) 195-206
6
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 164 (2017) H946-H951
7
Scientific Reports 7 (2017) 4436
8
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 164 (2017) g65-g70
9
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 14 (2017) 873-882
10
JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 128 (2016) 1887-1894
11
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 163 (2016) 133-137
12
ELECTROCHIMICA ACTA 191 (2016) 98-105
13
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 163 (2016) 234-239
14
ELECTROCHIMICA ACTA 180 (2015) 909-913
15
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 162 (2015) 877-883
16
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 39 (2015) 6734-6737
17
TRANSITION METAL CHEMISTRY 40 (2015) 657–663
18
GREEN CHEMISTRY 17 (2015) 3508-3514
19
RSC Advances 5 (2015) 36547-36551
20
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 161 (2014) H75-H78
21
ELECTROCHIMICA ACTA 147 (2014) 310-318
22
RSC Advances 4 (2014) 8431-8438
23
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 160 (2012) 33-40
24
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 670 (2012) 36-41
25
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 159 (2012) 82-86