میثم یاری

صفحه نخست /میثم یاری
نام و نام خانوادگی میثم یاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی آلی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 45 (2019) 4789–4799
2
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4933
3
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 45 (2019) 3453–3480
4
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 58 (2019) 3583-3594
5
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 271 (2018) 872-884
6
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 271 (2018) 778-785
7
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 2259–2270
8
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 249 (2018) 144-152
9
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) e3933
10
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 44 (2018) 2839–2852
11
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) e4063
12
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 1248-1252
13
FUEL 208 (2017) 214–222
14
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 43 (2017) 3291–3305
15
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3633
16
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3598
17
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 41 (2017) 4431
18
RSC Advances 6 (2016) 102280
19
RSC Advances 6 (2016) 82842
20
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 222 (2016) 923-932
21
RSC Advances 6 (2016) 92862
22
RSC Advances 6 (2016) 50100
23
SYNLETT 27 (2016) 1488-1422
24
RSC Advances 5 (2015) 103617–103624