میثم نوری

صفحه نخست /میثم نوری
نام و نام خانوادگی میثم نوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100721-...
2
Materials Research Express 6 (2019) 056412
3
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 713 (2018) 1-6