عباس فرح آور

صفحه نخست /عباس فرح آور
عباس فرح آور
نام و نام خانوادگی عباس فرح آور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 52 (2020) 1779-1786
2 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هشتم (1399) 45-62
3 پژوهش های تولیدات دامی دهم شماره 25 (1398) 42-51
4 تولیدات دامی 21 (3) (1398) 371-380
5 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 6 (1397) 56-70
6 علوم دامی ایران 49 (1397) 267-284
7
SMALL RUMINANT RESEARCH 161 (2017) 1-6
8 پژوهش های علوم دامی ایران 9 (1396) 400-412
9 تحقیقات تولیدات دامی سال ششم/ شماره اول/ بهار (89-107) 1 (1396) 89-107
10 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 (1396) 81-110
11
Iranian Journal of Applied Animal Science 6(4) (2016) 863-872
12
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 0 (2015) 1-9