نرجس آقاجانی

صفحه نخست /نرجس آقاجانی
نرجس آقاجاني
نام و نام خانوادگی نرجس آقاجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 نقد و ویرایش علمی --- 1397
2 ترجمه آر. پائول سینگ 1396