نرجس آقاجانی

صفحه نخست /نرجس آقاجانی
نرجس آقاجاني
نام و نام خانوادگی نرجس آقاجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و صنایع غذایی ایران 17(109) (1399) 129-142
2 علوم و صنایع غذایی ایران 17(104) (1399) 51-64
3 علوم و فنون بسته بندی (36)9 (1397) 70-80
4 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology سابقه و هدف: عوامل مختلفی بر کیفیت و میزان روغن جذ (2018) 67-79
5 علوم و صنایع غذایی ایران 15(79) (1397) 191-201
6 فناوری های نوین غذایی دوره 5 شماره 3 (1397) 469-483
7 علوم و صنایع غذایی ایران 14 (73) (1396) 289-300
8
journal of agricaltural science and technology 19 (2017) 1527-1537
9 علوم و صنایع غذایی ایران 67 (1396) 203-211
10 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology دوره 12، شماره 1 (2017) 99-108
11
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 54(5) (2017) 1175–1183
12
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 54(1) (2017) 196–208